summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
masternew versionYuriy Ustushenko12 months
 
 
AgeCommit messageAuthor
2014-02-19new versionHEADmasterYuriy Ustushenko
2014-02-16Manifest updatedYuriy Ustushenko
2014-02-16Fix linkYuriy Ustushenko
2014-02-16Manifest updatedYuriy Ustushenko
2014-02-16new versionYuriy Ustushenko
2013-11-21new versionYuriy Ustushenko
2013-08-05Fix for 'missing masters attribute'Yuriy Ustushenko
2013-05-15new versionYuriy Ustushenko
2013-05-14new versionYuriy Ustushenko
2013-04-07new versionYuriy Ustushenko
[...]
 
Clone
git://anongit.gentoo.org/user/yoreek.git
http://anongit.gentoo.org/git/user/yoreek.git
git+ssh://git@git.gentoo.org/user/yoreek.git