summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterFix sandbox v1Alexey Shvetsov4 months
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2015-03-29Fix sandbox v1HEADmasterAlexey Shvetsov1-0/+2
2015-03-29Import from vaca overlayAlexey Shvetsov6-0/+286
2015-02-21Drop unneeded hackAlexey Shvetsov1-6/+0
2015-02-20Update layoutAlexey Shvetsov8-0/+105
2015-02-20update to recent changesAlexey Shvetsov1-9/+16
2014-12-22Add experimental python bindingsAlexey Shvetsov3-0/+838
2014-12-13Add einsplineAlexey Shvetsov3-0/+40
2014-11-15Add virtual for openclAlexey Shvetsov2-0/+41
2014-11-15Add beignetAlexey Shvetsov4-0/+145
2014-09-17Update ebuild to multilib supportAlexey Shvetsov2-157/+122
[...]
 
Clone
git://anongit.gentoo.org/dev/alexxy.git
https://anongit.gentoo.org/git/dev/alexxy.git
http://anongit.gentoo.org/git/dev/alexxy.git
git+ssh://git@git.gentoo.org/dev/alexxy.git