summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterscylla: version bump to 2.1.3Ultrabug13 days
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
13 daysscylla: version bump to 2.1.3HEADmasterUltrabug6-6/+6
2018-04-27scylla: version bumpUltrabug6-8/+8
2018-04-11app-admin/scylla-manager: new ebuild for enterprise editionUltrabug6-0/+283
2018-04-11scylla: version bump to 2.1.1Ultrabug11-476/+28
2018-03-27scylla: fix dependenciesUltrabug3-2/+4
2018-03-21scylla: require gcc-7.3Ultrabug2-3/+3
2018-02-27scylla: require gcc-7Ultrabug3-2/+18
2018-02-23scylla: 2.1.0 version bumpUltrabug6-23/+476
2018-01-19scylla: add back moved sysctl fileUltrabug3-2/+4
2018-01-19dev-db/scylla: fix thrift dependencyUltrabug3-4/+4
[...]
 
Clone
git://anongit.gentoo.org/dev/ultrabug.git
https://anongit.gentoo.org/git/dev/ultrabug.git
http://anongit.gentoo.org/git/dev/ultrabug.git
git+ssh://git@git.gentoo.org/dev/ultrabug.git