aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterminor cleanupAndré Erdmann7 months
gsoc13/nextdoc/rst: add hook environment changesAndré Erdmann2 years
 
TagDownloadAuthorAge
0.3.1R_overlay-0.3.1.zip  R_overlay-0.3.1.tar.gz  R_overlay-0.3.1.tar.bz2  André Erdmann12 months
gsoc2013_pencils_downgsoc2013_pencils_down.zip  gsoc2013_pencils_down.tar.gz  gsoc2013_pencils_down.tar.bz2  André Erdmann23 months
0.2.6R_overlay-0.2.6.zip  R_overlay-0.2.6.tar.gz  R_overlay-0.2.6.tar.bz2  André Erdmann23 months
0.2.5R_overlay-0.2.5.zip  R_overlay-0.2.5.tar.gz  R_overlay-0.2.5.tar.bz2  André Erdmann2 years
gsoc2013_start_codinggsoc2013_start_coding.zip  gsoc2013_start_coding.tar.gz  gsoc2013_start_coding.tar.bz2  André Erdmann2 years
0.2.3R_overlay-0.2.3.zip  R_overlay-0.2.3.tar.gz  R_overlay-0.2.3.tar.bz2  André Erdmann3 years
0.2.2R_overlay-0.2.2.zip  R_overlay-0.2.2.tar.gz  R_overlay-0.2.2.tar.bz2  Denis Dupeyron3 years
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2015-02-18minor cleanupHEADmasterAndré Erdmann3-2/+2
2015-02-18fix 8647dac1ec5ad63cd44a8dfc121b8b0942b688adAndré Erdmann1-1/+2
2015-01-26doc/, hook env: document stdin==/dev/nullAndré Erdmann2-9/+38
2014-12-16roverlay/defaultscript: remove debug print()André Erdmann1-2/+0
2014-12-16run non-user hooks with /dev/null as stdinAndré Erdmann1-2/+8
2014-12-15run commands without stdin by defaultAndré Erdmann1-3/+3
2014-12-15run rsync with /dev/null as stdinAndré Erdmann1-1/+1
2014-12-15unify subprocess on-exception codeAndré Erdmann3-81/+84
2014-12-15roverlay/strutil: add unquote_all to __all__André Erdmann1-1/+1
2014-12-15add subprocess helper moduleAndré Erdmann1-0/+157
[...]
 
Clone
git://anongit.gentoo.org/proj/R_overlay.git
https://anongit.gentoo.org/git/proj/R_overlay.git
http://anongit.gentoo.org/git/proj/R_overlay.git
git+ssh://git@git.gentoo.org/proj/R_overlay.git