summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-python/urllib3: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-86/+0
* dev-python/typing: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-223-78/+0
* dev-python/twine: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-62/+0
* dev-python/translate-toolkit: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-77/+0
* dev-python/traitlets: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-54/+0
* dev-python/tqdm: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-223-118/+0
* dev-python/tox: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-227-432/+0
* dev-python/threadpoolctl: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-24/+0
* dev-python/sympy: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-66/+0
* dev-python/sybil: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-23/+0
* dev-python/stevedore: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-224-128/+0
* dev-python/statsmodels: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-73/+0
* dev-python/spyder: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-160/+0
* dev-python/spyder-notebook: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-38/+0
* dev-python/spyder-kernels: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-46/+0
* dev-python/sphinxcontrib-spelling: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-223-94/+0
* dev-python/sphinxcontrib-doxylink: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-35/+0
* dev-python/sphinx: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-223-254/+0
* dev-python/six: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-21/+0
* dev-python/sip: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-95/+0
* dev-python/setuptools_scm_git_archive: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-32/+0
* dev-python/sabyenc: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-26/+0
* dev-python/s3fs: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-33/+0
* dev-python/rst-linker: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-56/+0
* dev-python/rsa: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-39/+0
* dev-python/rq: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-67/+0
* dev-python/rospkg: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-223-102/+0
* dev-python/rencode: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-20/+0
* dev-python/regex: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-37/+0
* dev-python/readthedocs-sphinx-ext: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-28/+0
* dev-python/quex: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-224-151/+0
* dev-python/qtconsole: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-223-115/+0
* dev-python/qscintilla-python: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-77/+0
* dev-python/pyzmq: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-62/+0
* dev-python/pyyaml: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-48/+0
* dev-python/pyxattr: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-71/+0
* dev-python/python-nbxmpp: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-18/+0
* dev-python/python-language-server: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-223-143/+0
* dev-python/python-glanceclient: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-63/+0
* dev-python/python-dotenv: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-31/+0
* dev-python/python-bugzilla: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-24/+0
* dev-python/pytest-xdist: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-44/+0
* dev-python/pytest-timeout: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-40/+0
* dev-python/pytest-mock: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-42/+0
* dev-python/pytest-freezegun: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-30/+0
* dev-python/pytables: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-72/+0
* dev-python/pyqtgraph: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-48/+0
* dev-python/pypiserver: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-46/+0
* dev-python/pyotp: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-19/+0
* dev-python/pyopencl: Remove redundant versionsMichał Górny2020-08-222-58/+0