summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* app-xemacs/pgg: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+18
* net-misc/memcached: 1.5.10 bumpMatthew Thode2018-08-112-0/+96
* media-sound/pulseeffects: 4.2.6 bumpMatthew Thode2018-08-112-1/+1
* media-sound/pulseeffects: 4.2.5 bumpMatthew Thode2018-08-112-1/+1
* dev-ruby/git: cleanupHans de Graaff2018-08-112-38/+0
* dev-ruby/git: amd64 stableHans de Graaff2018-08-111-1/+1
* dev-ruby/git: add 1.5.0Hans de Graaff2018-08-112-0/+34
* dev-libs/libfilezilla: drop oldBernard Cafarelli2018-08-115-530/+0
* net-ftp/filezilla: libidn has not been a dep for some timeBernard Cafarelli2018-08-111-1/+0
* net-ftp/filezilla: drop some old versionsBernard Cafarelli2018-08-114-229/+0
* Revert "dev-python/openpyxl: remove old and vulnerable"Virgil Dupras2018-08-103-0/+72
* net-misc/owncloud-client: 2.4.2 bumpBernard Cafarelli2018-08-112-0/+92
* net-misc/nextcloud-client: drop obsolete deps and USE flagsBernard Cafarelli2018-08-112-7/+2
* net-misc/owncloud-client: drop obsolete deps and USE flagsBernard Cafarelli2018-08-112-7/+2
* app-xemacs/pcomplete: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+16
* app-xemacs/pcl-cvs: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+26
* app-xemacs/pc: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+15
* app-xemacs/os-utils: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+15
* app-xemacs/oo-browser: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+18
* app-xemacs/ocaml: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+16
* app-xemacs/net-utils: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+19
* app-xemacs/mule-ucs: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+16
* app-xemacs/mmm-mode: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+16
* app-xemacs/mule-base: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+17
* app-xemacs/misc-games: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+15
* app-xemacs/mine: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+15
* app-xemacs/mh-e: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+29
* app-xemacs/mew: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+19
* app-xemacs/mailcrypt: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+22
* app-xemacs/mail-lib: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+19
* app-xemacs/locale: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+15
* app-xemacs/lookup: version bumpMats Lidell2018-08-112-0/+16
* app-mobilephone/kannel: Drop oldMikle Kolyada2018-08-112-120/+0
* app-mobilephone/kannel: x86 stableMikle Kolyada2018-08-111-2/+2
* x11-plugins/wmix: 3.3 uses alsa mixer, thanks toralfBernard Cafarelli2018-08-101-1/+2
* dev-java/hawtjni-runtime: Version bump to 1.15, EAPI 6James Le Cuirot2018-08-102-0/+30
* dev-java/maven-hawtjni-plugin: Drop old 1.11James Le Cuirot2018-08-102-30/+0
* dev-java/maven-hawtjni-plugin: Version bump to 1.15, EAPI 6James Le Cuirot2018-08-102-0/+30
* dev-python/openpyxl: remove old and vulnerableVirgil Dupras2018-08-103-72/+0
* dev-java/java-sdk-docs: Version bump to 1.8.0.181James Le Cuirot2018-08-102-7/+5
* dev-java/oracle-jre-bin: Security bump to 1.8.0.181James Le Cuirot2018-08-102-0/+222
* dev-java/oracle-jdk-bin: Security bump to 1.8.0.181James Le Cuirot2018-08-102-0/+315
* app-xemacs/leim: version bumpMats Lidell2018-08-102-0/+18
* app-xemacs/latin-unity: version bumpMats Lidell2018-08-102-0/+20
* app-xemacs/latin-euro-standards: version bumpMats Lidell2018-08-102-0/+15
* app-xemacs/ilisp: version bumpMats Lidell2018-08-102-0/+19
* app-xemacs/igrep: version bumpMats Lidell2018-08-102-0/+17
* app-xemacs/idlwave: version bumpMats Lidell2018-08-102-0/+17
* app-xemacs/ibuffer: version bumpMats Lidell2018-08-102-0/+15
* app-xemacs/hyperbole: version bumpMats Lidell2018-08-102-0/+27