summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-embedded/platformio: version bumpAlexey Shvetsov7 days2-1/+1
* dev-embedded/stlink: version bumpAlexey Shvetsov7 days2-3/+3
* sys-auth/sssd: add cpe to metadataAlexey Shvetsov7 days1-0/+3
* sys-cluster/knem: Update homepageAlexey Shvetsov7 days2-5/+7
* sci-chemistry/gromacs: drop 2019.9999 and 2018.9999Alexey Shvetsov11 days2-611/+0
* sci-chemistry/gromacs: Use mainstream manualAlexey Shvetsov11 days4-206/+25
* sci-electronics/kicad: Fix deps.Alexey Shvetsov11 days4-4/+4
* sci-electronics/kicad-templates: Drop 5.0.1Zoltan Puskas11 days2-19/+0
* sci-electronics/kicad-symbols: Drop 5.0.1Zoltan Puskas11 days2-19/+0
* sci-electronics/kicad-packages3d: Drop 5.0.1Zoltan Puskas11 days2-24/+0
* sci-electronics/kicad-i18n: Drop 5.0.1Zoltan Puskas11 days2-19/+0
* sci-electronics/kicad-footprints: Drop 5.0.1Zoltan Puskas11 days2-19/+0
* sci-electronics/kicad: Drop 5.0.1Zoltan Puskas11 days4-271/+0
* sci-electronics/kicad-meta: Drop 5.0.1Zoltan Puskas11 days1-27/+0
* sci-electronics/kicad: Fix build failure and QAZoltan Puskas11 days5-4/+67
* sci-chemistry/gromacs: Version bump to 2020.2Alexey Shvetsov13 days3-22/+30
* sys-apps/fakeroot: works on ~arm64Alexey Shvetsov2020-05-041-2/+2
* sci-misc/mendeleydesktop: There is no such versionAlexey Shvetsov2020-05-012-129/+0
* dev-embedded/platformio: Drop oldAlexey Shvetsov2020-04-172-43/+0
* dev-embedded/platformio: Version bumpAlexey Shvetsov2020-04-172-0/+42
* sci-chemistry/gromacs: Version bumpAlexey Shvetsov2020-03-042-0/+339
* sci-chemistry/pymol: pymol works with py3Alexey Shvetsov2020-03-042-1/+113
* dev-python/genson: New packageAlexey Shvetsov2020-03-043-0/+49
* www-apps/octoprint: Version bumpAlexey Shvetsov2020-02-112-1/+1
* dev-python/pip: works on ~armAlexey Shvetsov2020-02-111-1/+1
* dev-python/scripttest: Add ~armAlexey Shvetsov2020-02-111-1/+1
* www-apps/octoprint: Add octoprintAlexey Shvetsov2020-02-115-0/+152
* dev-python/cachelib: Add ~arm ~arm64Alexey Shvetsov2020-02-111-1/+1
* dev-python/flask-login: Add ~arm ~arm64Alexey Shvetsov2020-02-111-1/+1
* dev-python/semantic_version: Add ~armAlexey Shvetsov2020-02-111-1/+1
* acct-user/octoprint: initial importAlexey Shvetsov2020-02-112-0/+23
* acct-group/octoprint: Initial importAlexey Shvetsov2020-02-112-0/+16
* dev-python/websocket-client: Version bumpAlexey Shvetsov2020-02-112-0/+45
* dev-python/sentry-sdk: Initial importAlexey Shvetsov2020-02-114-0/+73
* dev-python/sarge: Initial importAlexey Shvetsov2020-02-113-0/+38
* dev-python/rsa: version bumpAlexey Shvetsov2020-02-112-0/+35
* dev-python/pylru: initial importAlexey Shvetsov2020-02-113-0/+35
* dev-python/jinja: resurect 2.8.1Alexey Shvetsov2020-02-112-0/+82
* dev-python/frozendict: initial impiortAlexey Shvetsov2020-02-113-0/+35
* dev-python/flask-babel: Version bumpAlexey Shvetsov2020-02-112-0/+57
* dev-python/flask-sphinx-themes: add ~arm keywordAlexey Shvetsov2020-02-111-1/+1
* dev-python/flask-assets: Initial importAlexey Shvetsov2020-02-113-0/+37
* dev-python/filetype: Initial importAlexey Shvetsov2020-02-114-0/+47
* dev-python/emoji: Initial importAlexey Shvetsov2020-02-113-0/+35
* dev-python/chainmap: Initial importAlexey Shvetsov2020-02-113-0/+35
* dev-python/awesome-slugify: Initial importAlexey Shvetsov2020-02-113-0/+38
* sci-chemistry/gromacs: Drop old versionAlexey Shvetsov2020-01-282-314/+0
* dev-qt/qtwebkit: fix newlineAlexey Shvetsov2020-01-141-1/+1
* dev-qt/qtwebkit: works with ruby27Alexey Shvetsov2020-01-141-4/+6
* dev-libs/ocl-icd: works with ruby27Alexey Shvetsov2020-01-141-2/+2