summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* app-backup/borgmatic: support python3_8Marek Szuba2020-04-281-1/+1
* app-backup/borgmatic: remove oldMarek Szuba2020-04-281-65/+0
* app-backup/borgmatic: remove oldMarek Szuba2020-04-231-62/+0
* app-backup/borgmatic: switch to single-implementation modeMarek Szuba2020-04-231-0/+71
* app-backup/borgmatic: install systemd unitsMarek Szuba2020-03-292-0/+73
* app-backup/borgmatic: new packageMarek Szuba2020-03-254-0/+86