summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-embedded/platformio: Version bumpAlexey Shvetsov2020-07-211-1/+1
* dev-embedded/platformio: version bumpAlexey Shvetsov2020-05-181-1/+1
* dev-embedded/platformio: Drop oldAlexey Shvetsov2020-04-171-1/+0
* dev-embedded/platformio: Version bumpAlexey Shvetsov2020-04-171-0/+1
* dev-embedded/platformio: version bumpAlexey Shvetsov2019-12-131-1/+1
* dev-embedded/platformio: Version bumpAlexey Shvetsov2019-10-041-1/+1
* dev-embedded/platformio: Version bumpAlexey Shvetsov2019-08-231-1/+1
* dev-embedded/platformio: Version bumpAlexey Shvetsov2019-07-121-1/+1
* dev-embedded/platformio: Version bumpAlexey Shvetsov2019-04-251-1/+1
* dev-embedded/platformio: Version bumpAlexey Shvetsov2019-04-101-1/+1
* dev-embedded/platformio: Version bumpAlexey Shvetsov2019-02-141-1/+1
* dev-embedded/platformio: Version bumpAlexey Shvetsov2018-11-011-2/+1
* dev-embedded/platformio: Version bumpAlexey Shvetsov2018-08-101-1/+1
* dev-embedded/platformio: Version bumpAlexey Shvetsov2018-07-111-0/+1
* dev-embedded/platformio: New packageAlexey Shvetsov2018-06-141-0/+1