summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-python/ipython: Fix dev-python/typing depMichał Górny2018-07-121-128/+0
* dev-python/ipython: amd64 stable wrt bug #596714Agostino Sarubbo2018-05-161-1/+1
* dev-python/ipython: x86 stable (bug #596714)Thomas Deutschmann2018-04-221-1/+1
* dev-python/ipython: add ~arm, bug #604532Markus Meier2018-03-211-1/+1
* dev-python/ipython-5.4.1: added ~ppc, bug 604532Matt Turner2018-03-111-1/+1
* dev-python/ipython: stable 5.4.1 for ppc64, bug #596714Sergei Trofimovich2018-03-041-2/+2
* dev-python/ipython: Drop USE=qt4, keep qt5Andreas Sturmlechner2017-11-241-2/+1
* dev-python/ipython: break circular deps with USE=notebookHendrik v. Raven2017-09-041-4/+4
* dev-python/ipython: Restore ipythonX.Y symlinks, #624834Michał Górny2017-08-231-0/+12
* dev-python/ipython: added sphinxcontrib_websupport dependency for documentationSébastien Fabbro2017-07-281-0/+1
* dev-python/ipython: removed the hack for linkingSébastien Fabbro2017-07-131-12/+0
* dev-python/ipython: version bumpSébastien Fabbro2017-07-121-0/+128