summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-python/pytest: Bump to 6.0.1Michał Górny6 days1-0/+1
* dev-python/pytest: Remove redundant versionsMichał Górny2020-07-121-4/+0
* dev-python/pytest: Bump to 4.6.11Michał Górny2020-06-061-0/+1
* dev-python/pytest: Bump to 5.4.3Michał Górny2020-06-031-0/+1
* dev-python/pytest: Bump to 5.4.2Michał Górny2020-05-131-0/+1
* dev-python/pytest: Bump to 4.6.10Michał Górny2020-05-131-0/+1
* dev-python/pytest: Remove redundant versionsMichał Górny2020-03-281-2/+0
* dev-python/pytest: Bump to 5.4.1Michał Górny2020-03-161-0/+1
* dev-python/pytest: Bump to 5.3.5, add pypy3Michał Górny2020-02-031-0/+1
* dev-python/pytest: Remove redundant versionsMichał Górny2020-01-301-3/+0
* dev-python/pytest: Bump to 5.3.4Michał Górny2020-01-221-0/+1
* dev-python/pytest: Bump to 5.3.3Michał Górny2020-01-181-0/+1
* dev-python/pytest: Bump to 4.6.9Michał Górny2020-01-051-0/+1
* dev-python/pytest: Remove redundant versionsMichał Górny2020-01-051-4/+0
* dev-python/pytest: Bump to 4.6.8Michał Górny2019-12-201-0/+1
* dev-python/pytest: Bump to 5.3.2Michał Górny2019-12-171-0/+1
* dev-python/pytest: Bump to 4.6.7Michał Górny2019-12-061-0/+1
* dev-python/pytest: Bump to 5.3.1Michał Górny2019-11-271-0/+1
* dev-python/pytest: Remove redudant versionMichał Górny2019-11-271-1/+0
* dev-python/pytest: Bump to 5.3.0Michał Górny2019-11-211-0/+1
* dev-python/pytest: Bump to 4.6.6Michał Górny2019-11-151-0/+1
* dev-python/pytest: bump to 5.0.1Georgy Yakovlev2019-07-251-0/+1
* dev-python/pytest: remove oldTim Harder2019-07-061-2/+0
* dev-python/pytest: bump to 4.5.0Virgil Dupras2019-05-151-0/+1
* dev-python/pytest: bump to 4.4.2Virgil Dupras2019-05-111-1/+1
* dev-python/pytest: remove oldVirgil Dupras2019-05-101-1/+0
* dev-python/pytest: bump to 4.4.1Virgil Dupras2019-04-241-1/+1
* dev-python/pytest: bump to 4.4.0Virgil Dupras2019-04-021-1/+1
* dev-python/pytest: remove oldVirgil Dupras2019-03-181-1/+0
* dev-python/pytest: bump to 4.3.1Virgil Dupras2019-03-181-1/+1
* dev-python/pytest: 4.3.0 version bumpCraig Andrews2019-02-261-0/+1
* dev-python/pytest: bump to 4.2.1Virgil Dupras2019-02-151-1/+1
* dev-python/pytest: bump to 4.2.0Virgil Dupras2019-01-311-1/+1
* dev-python/pytest: bump to 4.1.1Virgil Dupras2019-01-211-1/+1
* dev-python/pytest: remove oldVirgil Dupras2019-01-091-2/+0
* dev-python/pytest: bump to 4.1.0Virgil Dupras2019-01-091-1/+1
* dev-python/pytest: bump to 3.10.1Virgil Dupras2018-12-171-0/+1
* dev-python/pytest: bump to 4.0.2Virgil Dupras2018-12-171-1/+1
* dev-python/pytest: bump to 4.0.1Virgil Dupras2018-12-101-0/+1
* dev-python/pytest: bump to 3.8.2Virgil Dupras2018-10-051-1/+1
* dev-python/pytest: remove oldVirgil Dupras2018-10-011-2/+0
* dev-python/pytest: bump to 3.8.1Virgil Dupras2018-10-011-1/+1
* dev-python/pytest: bump to 3.8.0Virgil Dupras2018-09-101-0/+1
* dev-python/pytest: Bump to 3.6.3Michał Górny2018-07-161-0/+1
* dev-python/pytest: Bump to 3.4.2Michał Górny2018-07-121-0/+1
* dev-python/pytest: Bump to v3.4.1Thomas Deutschmann2018-02-241-0/+1
* dev-python/pytest: remove 2.7.2Mike Gilbert2017-11-281-1/+0
* dev-python/pytest: remove oldMike Gilbert2017-11-241-3/+0
* dev-python/pytest: regenerate ManifestMike Gilbert2017-11-241-6/+6
* dev-python/pytest: version bump to 3.2.2Zac Medico2017-09-271-0/+1