summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-python/python-etcd: Remove oldDavid Seifert2019-12-291-2/+0
* dev-python/python-etcd: Remove oldDavid Seifert2019-12-271-1/+0
* dev-python/*: Update Manifest hashesMichał Górny2017-12-091-4/+4
* dev-python/python-etcd: version bump to 0.4.5Zac Medico2017-05-151-0/+1
* dev-python/python-etcd: version bump to 0.4.4Zac Medico2017-01-201-0/+1
* proj/gentoo: Initial commitRobin H. Johnson2015-08-081-0/+2