summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-python/re-assert: Update metadataJakov Smolic2021-05-071-0/+1
* dev-python/*: add pypi remote-idsMichał Górny2020-12-111-0/+3
* dev-python/re-assert: mark ALLARCHESSam James2020-11-281-0/+1
* dev-python/re-assert: New package, dep of dev-python/aiohttpMichał Górny2020-10-281-0/+7