summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-python/rtslib-fb: Remove oldDavid Seifert2019-12-291-21/+0
* */*: Remove python3_4 PYTHON_COMPAT correctlyMichał Górny2019-04-171-2/+2
* dev-python/rtslib-fb: amd64 stableAaron Bauman2018-06-251-1/+1
* dev-python/rtslib-fb: x86 stable (bug #659080)Thomas Deutschmann2018-06-261-1/+1
* dev-python/rtslib-fb: adding py36 supportMatthew Thode2018-05-131-0/+21