summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-python/xxhash: Remove oldMichał Górny13 days2-32/+0
* dev-python/xxhash: Enable py3.10Michał Górny13 days1-1/+1
* dev-python/xxhash: Bump to 2.0.2Michał Górny2021-04-152-0/+32
* dev-python/xxhash: add Python 3.9Sam James2021-02-271-4/+3
* dev-python/xxhash: metadata added upstream bugtrackerDennis Lamm2021-02-081-0/+1
* */*: Remove obsolete values from PYTHON_COMPATMichał Górny2021-01-311-1/+1
* */*: Update pypi (and github) remote-ids from HOMEPAGEMichał Górny2020-12-111-8/+8
* dev-python/xxhash: new packageDennis Lamm2020-09-083-0/+45