summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-python/xxhash: add 3.0.0Arthur Zamarin2022-02-241-0/+1
* dev-python/xxhash: Remove oldMichał Górny2021-06-051-1/+0
* dev-python/xxhash: Bump to 2.0.2Michał Górny2021-04-151-0/+1
* dev-python/xxhash: new packageDennis Lamm2020-09-081-0/+1