summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-util/shellcheck-bin: add ~arm, amd64 stableGeorgy Yakovlev2019-01-162-3/+7
* dev-util/shellcheck-bin: version bump to 0.6.0Georgy Yakovlev2018-12-022-0/+26
* dev-util/shellcheck-bin: stable on amd64Georgy Yakovlev2018-11-301-1/+1
* dev-util/shellcheck-bin: add binary shellcheckGeorgy Yakovlev2018-09-273-0/+41