summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
...
* ros-meta/geometry: eapi7Alexis Ballier2020-07-297-95/+3
* ros-meta/diagnostics: eapi7Alexis Ballier2020-07-299-158/+5
* ros-meta/qt_gui_core: eapi7Alexis Ballier2020-07-299-155/+5
* ros-meta/geometry2: eapi7Alexis Ballier2020-07-296-93/+3
* ros-meta/laser_pipeline: eapi7Alexis Ballier2020-07-292-6/+6
* ros-meta/hector_localization: eapi7Alexis Ballier2020-07-295-48/+4
* ros-meta/image_common: eapi7Alexis Ballier2020-07-295-49/+3
* ros-meta/image_pipeline: eapi7Alexis Ballier2020-07-299-161/+5
* ros-meta/image_transport_plugins: eapi7Alexis Ballier2020-07-296-71/+5
* ros-meta/navigation: eapi7Alexis Ballier2020-07-2910-243/+3
* ros-meta/audio_common: eapi7Alexis Ballier2020-07-296-78/+3
* ros-meta/ros_base: Remove oldAlexis Ballier2020-07-293-50/+0
* ros-meta/nodelet_core: eapi7Alexis Ballier2020-07-295-49/+3
* ros-meta/calibration: eapi7Alexis Ballier2020-07-294-33/+4
* ros-meta/perception_pcl: eapi7Alexis Ballier2020-07-297-86/+3
* ros-meta/vision_opencv: eapi7Alexis Ballier2020-07-298-113/+3
* ros-meta/hector_slam: eapi7Alexis Ballier2020-07-297-127/+3
* ros-meta/common_tutorials: eapi7Alexis Ballier2020-07-296-72/+3
* ros-meta/geometry_tutorials: eapi7Alexis Ballier2020-07-294-24/+3
* ros-meta/ros_tutorials: eapi7Alexis Ballier2020-07-2911-181/+5
* ros-meta/common_msgs: eapi7Alexis Ballier2020-07-298-143/+3
* ros-meta/visualization_tutorials: eapi7Alexis Ballier2020-07-297-99/+3
* ros-meta/ament_cmake: Remove oldAlexis Ballier2020-07-232-64/+0
* ros-meta/ament_cmake: bump to 0.9.6Alexis Ballier2020-07-233-9/+67
* ros-meta/audio_common: Bump to 0.3.6.Alexis Ballier2020-07-162-0/+25
* ros-meta/gazebo_ros_pkgs: Bump to 2.9.1.Alexis Ballier2020-07-162-0/+24
* ros-meta/geographic_info: Bump to 0.5.5.Alexis Ballier2020-07-163-3/+23
* ros-meta/hector_slam: Bump to 0.4.1.Alexis Ballier2020-07-162-0/+31
* ros-meta/imu_pipeline: Remove oldAlexis Ballier2020-07-164-63/+0
* ros-meta/imu_pipeline: bump eapiAlexis Ballier2020-07-162-5/+5
* ros-meta/imu_pipeline: Bump to 0.3.0.Alexis Ballier2020-07-162-0/+21
* ros-meta/mavros: Bump to 1.2.0.Alexis Ballier2020-07-161-0/+19
* ros-meta/vision_opencv: Bump to 1.15.0.Alexis Ballier2020-07-162-0/+22
* ros-meta/image_common: Bump to 1.12.0.Alexis Ballier2020-07-162-0/+23
* ros-meta/pr2_common: Remove oldAlexis Ballier2020-07-1610-207/+0
* ros-meta/pr2_common: bump eapiAlexis Ballier2020-07-162-4/+4
* ros-meta/qt_gui_core: Bump to 0.4.1.Alexis Ballier2020-07-152-0/+25
* ros-meta/rosbridge_suite: Bump to 0.11.9.Alexis Ballier2020-07-152-0/+23
* ros-meta/rosbridge_suite: Remove oldAlexis Ballier2020-07-154-66/+0
* ros-meta/rosbridge_suite: add rosbridge_msgsAlexis Ballier2020-07-152-4/+6
* ros-meta/ros_tutorials: Bump to 0.10.1.Alexis Ballier2020-07-102-0/+22
* ros-meta/roscpp_core: Bump to 0.7.2.Alexis Ballier2020-07-102-0/+23
* ros-meta/ros: Bump to 1.15.5.Alexis Ballier2020-07-102-0/+31
* ros-meta/navigation: Bump to 1.17.0.Alexis Ballier2020-07-102-0/+34
* ros-meta/imu_tools: Remove oldAlexis Ballier2020-07-104-69/+0
* ros-meta/imu_tools: bump eapiAlexis Ballier2020-07-102-3/+3
* ros-meta/rqt: Remove oldAlexis Ballier2020-07-103-47/+0
* ros-meta/rqt: bump eapiAlexis Ballier2020-07-102-3/+3
* ros-meta/desktop: Remove oldAlexis Ballier2020-07-103-58/+0
* ros-meta/desktop: bump to 1.5.0Alexis Ballier2020-07-103-2/+33