summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* sys-libs/libfaketime: treat unknown clock_ids like CLOCK_REALTIMEThomas Deutschmann11 days1-54/+0
* sys-libs/libfaketime: keyword for -riscvMarek Szuba2021-08-171-1/+1
* sys-libs/libfaketime: migrate to EAPI 7Thomas Deutschmann2021-04-241-0/+54