summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* sys-libs/libfaketime: keyword for -riscvMarek Szuba2021-08-171-1/+1
* sys-libs/libfaketime: bump to v0.9.9Thomas Deutschmann2021-03-011-0/+5
* sys-libs/libfaketime: bump to v0.9.9Thomas Deutschmann2021-03-011-0/+59