summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-python/ensurepip-setuptools: Use pypi.eclassMichał Górny20 min.