summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterRename dev-python/{pkgcraft-python → pkgcraft}Michał Górny4 min.