summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-python/pytest-flake8: Remove oldMichał Górny1 min.