summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-python/setproctitle: Port to python3.10Jakov Smolic14 min.