summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-python/inflection: Port to python3.10Jakov Smolic1 min.