summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-util/git-delta: add ~ppc64 keywordGeorgy Yakovlev109 min.