summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-python/python-xlib: Remove oldMichał Górny17 min.