summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterdev-python/pytz_deprecation_shim: Strip stray dep on tzdataMichał Górny4 min.