aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'account/messages/messages_sk.properties')
-rw-r--r--account/messages/messages_sk.properties196
1 files changed, 0 insertions, 196 deletions
diff --git a/account/messages/messages_sk.properties b/account/messages/messages_sk.properties
deleted file mode 100644
index 32cafc6..0000000
--- a/account/messages/messages_sk.properties
+++ /dev/null
@@ -1,196 +0,0 @@
-# encoding: utf-8
-doSave=Uložiť
-doCancel=Zrušiť
-doLogOutAllSessions=Odhlásenie všetkých relácií
-doRemove=Odstrániť
-doAdd=Pridať
-doSignOut=Odhlásiť
-
-editAccountHtmlTitle=Upraviť účet
-federatedIdentitiesHtmlTitle=Prepojená identita
-accountLogHtmlTitle=Denník zmien užívateľských účtov
-changePasswordHtmlTitle=Zmena hesla
-sessionsHtmlTitle=Relácie
-accountManagementTitle=Správa účtu Keycloak
-authenticatorTitle=Autentifikátor
-applicationsHtmlTitle=Aplikácie
-
-authenticatorCode=Jednorázový kód
-email=E-mail
-firstName=Meno
-givenName=Meno pri narodení
-fullName=Celé meno
-lastName=Priezvisko
-familyName=Rodné meno
-password=Heslo
-passwordConfirm=Potrvrdenie hesla
-passwordNew=Nové heslo
-username=Meno používateľa
-address=Adresa
-street=Ulica
-locality=Mesto alebo lokalita
-region=Kraj
-postal_code=PSČ
-country=Štát
-emailVerified=E-mail overený
-gssDelegationCredential=GSS delegované oprávnenie
-
-role_admin=Administrátor
-role_realm-admin=Administrátor realmu
-role_create-realm=Vytvoriť realm
-role_view-realm=Zobraziť realm
-role_view-users=Zobraziť používateľov
-role_view-applications=Zobraziť aplikácie
-role_view-clients=Zobraziť klientov
-role_view-events=Zobraziť udalosti
-role_view-identity-providers=Zobraziť klientov poskytovateľov identity
-role_manage-realm=Spravovať realm
-role_manage-users=Spravovať používateľov
-role_manage-applications=Spravovať aplikácie
-role_manage-identity-providers=Spravovať poskytovateľov identity
-role_manage-clients=Spravovať klientov
-role_manage-events=Spravovať udalosti
-role_view-profile=Zobraziť profil
-role_manage-account=Spravovať účet
-role_manage-account-links=Spravovať odkazy na účet
-role_read-token=Čítať token
-role_offline-access=Offline prístup
-role_uma_authorization=Autorizácia používateľom riadeného prístupu
-client_account=Účet klienta
-client_security-admin-console=Bezpečnostná administrátorská konzola
-client_admin-cli=Spravovať CLI klienta
-client_realm-management=Spravovať realmy klienta
-client_broker=Broker
-
-
-requiredFields=Povinné polia
-allFieldsRequired=Všetky požadované polia
-
-backToApplication=« Späť na aplikáciu
-backTo=Späť na {0}
-
-date=Dátum
-event=Udalosť
-ip=IP
-client=Klient
-clients=Klienti
-details=Podrobnosti
-started=Začíname
-lastAccess=Posledný prístup
-expires=Vyprší
-applications=Aplikácie
-
-account=Účet
-federatedIdentity=Prepojená identita
-authenticator=Autentifikátor
-sessions=Relácie
-log=Denník
-
-application=Aplikácia
-availablePermissions=Dostupné oprávnenia
-grantedPermissions=Pridelené oprávnenia
-grantedPersonalInfo=Poskytnuté osobné informácie
-additionalGrants=Dodatočné oprávnenia
-action=Akcia
-inResource=v
-fullAccess=Úplný prístup
-offlineToken=Offline token
-revoke=Zrušiť oprávnenie
-
-configureAuthenticators=Nakonfigurované autentifikátory
-mobile=Mobilný
-totpStep1=Nainštalujte vo svojom zariadení <a href="https://freeotp.github.io/" target="_blank"> FreeOTP </a> alebo Google Authenticator. Obidve aplikácie sú k dispozícii v <a href="https://play.google.com"> Google Play </a> a Apple App Store.
-totpStep2=Otvorte aplikáciu a naskenujte čiarový kód alebo zadajte kľúč.
-totpStep3=Zadajte jednorazový kód poskytnutý aplikáciou a kliknutím na tlačidlo Uložiť dokončíte nastavenie.
-
-totpManualStep2=Otvorte aplikáciu a zadajte kľúč
-totpManualStep3=Použite nasledujúce hodnoty konfigurácie, ak aplikácia umožňuje ich nastavenie
-totpUnableToScan=Nemožno skenovať?
-totpScanBarcode=Skenovanie čiarového kódu?
-
-totp.totp=Založené na čase
-totp.hotp=Založené na počítadle
-
-totpType=Typ
-totpAlgorithm=Algoritmus
-totpDigits=Číslica
-totpInterval=Interval
-totpCounter=Počítadlo
-
-missingUsernameMessage=Zadajte používateľské meno.
-missingFirstNameMessage=Zadajte meno.
-invalidEmailMessage=Neplatná e-mailová adresa.
-missingLastNameMessage=Zadajte priezvisko.
-missingEmailMessage=Zadajte e-mail.
-missingPasswordMessage=Zadajte heslo, prosím.
-notMatchPasswordMessage=Heslá sa nezhodujú.
-
-missingTotpMessage=Zadajte jednorazový kód, prosím
-invalidPasswordExistingMessage=Neplatné existujúce heslo.
-invalidPasswordConfirmMessage=Potvrdenie hesla sa nezhoduje.
-invalidTotpMessage=Neplatný jednorazový kód.
-
-usernameExistsMessage=Užívateľské meno už existuje.
-emailExistsMessage=E-mail už existuje.
-
-readOnlyUserMessage=Váš účet nemôžete aktualizovať, pretože je iba na čítanie.
-readOnlyUsernameMessage=Nemôžete aktualizovať svoje používateľské meno, pretože je iba na čítanie.
-readOnlyPasswordMessage=Heslo nemôžete aktualizovať, pretože váš účet je iba na čítanie.
-
-successTotpMessage=Konfigurácia mobilného autentifikátora.
-successTotpRemovedMessage=Mobilný autentifikátor bol odstránený.
-
-successGrantRevokedMessage=Oprávnenie bolo úspešne zrušené.
-
-accountUpdatedMessage=Váš účet bol aktualizovaný.
-accountPasswordUpdatedMessage=Vaše heslo bolo aktualizované.
-
-missingIdentityProviderMessage=Poskytovateľ identity nie je zadaný.
-invalidFederatedIdentityActionMessage=Neplatná alebo chýbajúca akcia.
-identityProviderNotFoundMessage=Zadaný poskytovateľ identity nenájdený.
-federatedIdentityLinkNotActiveMessage=Identita už nie je aktívna.
-federatedIdentityRemovingLastProviderMessage=Nemôžete odstrániť poslednú spojenú identitu, pretože nemáte heslo.
-identityProviderRedirectErrorMessage=Nepodarilo sa presmerovať na poskytovateľa identity.
-identityProviderRemovedMessage=Poskytovateľ identity bol úspešne odstránený.
-identityProviderAlreadyLinkedMessage=Spojená identita vrátená {0} je už prepojená s iným používateľom.
-staleCodeAccountMessage=Platnosť vypršala. Skúste ešte raz.
-consentDenied=Súhlas bol zamietnutý.
-
-accountDisabledMessage=Účet je zakázaný, kontaktujte správcu.
-
-accountTemporarilyDisabledMessage=Účet je dočasne zakázaný, kontaktujte administrátora alebo skúste neskôr.
-invalidPasswordMinLengthMessage=Neplatné heslo: minimálna dĺžka {0}.
-invalidPasswordMinLowerCaseCharsMessage=Neplatné heslo: musí obsahovať minimálne {0} malé písmená.
-invalidPasswordMinDigitsMessage=Neplatné heslo: musí obsahovať aspoň {0} číslic.
-invalidPasswordMinUpperCaseCharsMessage=Neplatné heslo: musí obsahovať aspoň {0} veľké písmená.
-invalidPasswordMinSpecialCharsMessage=Neplatné heslo: musí obsahovať aspoň {0} špeciálne znaky.
-invalidPasswordNotUsernameMessage=Neplatné heslo: nesmie byť rovnaké ako používateľské meno.
-invalidPasswordRegexPatternMessage=Neplatné heslo: nezodpovedá regulárnemu výrazu.
-invalidPasswordHistoryMessage=Neplatné heslo: nesmie sa rovnať žiadnemu z posledných {0} hesiel.
-invalidPasswordBlacklistedMessage=Neplatné heslo: heslo je na čiernej listine.
-invalidPasswordGenericMessage=Neplatné heslo: nové heslo nezodpovedá pravidlám hesiel.
-
-# Authorization
-myResources=Moje Zdroje
-myResourcesSub=Moje zdroje
-doDeny=Zakázať
-doRevoke=Odvolať
-doApprove=Schváliť
-doRemoveSharing=Odstránenie zdieľania
-doRemoveRequest=Odstrániť požiadavku
-peopleAccessResource=Ľudia s prístupom k tomuto zdroju
-name=Názov
-scopes=Rozsahy
-resource=Zdroj
-user=Používateľ
-peopleSharingThisResource=Ľudia zdieľajúci tento zdroj
-shareWithOthers=Zdieľať s ostatnými
-needMyApproval=Potrebuje môj súhlas
-requestsWaitingApproval=Vaše požiadavky čakajú na schválenie
-icon=Ikona
-requestor=Žiadateľ
-owner=Vlastník
-resourcesSharedWithMe=Zdroje zdieľané so mnou
-permissionRequestion=Žiadosti o povolenie
-permission=Oprávnenie
-shares=podiel (y)