summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterswitch to agd5f repoIgor Ulyanov3 weeks
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2015-07-11switch to agd5f repoHEADmasterIgor Ulyanov2-3/+3
2015-07-04libdrm-r1 removedIgor Ulyanov1-53/+0
2015-07-04Merge branch 'master' of git+ssh://anongit.gentoo.org/user/displacerIgor Ulyanov48-291/+2785
2015-07-04amdgpu mesaIgor Ulyanov15-0/+782
2015-06-06osgEarth-9999 addedIgor Ulyanov5-0/+166
2015-05-23digikam no more neededIgor Ulyanov4-291/+0
2015-04-08soil library addedIgor Ulyanov2-0/+51
2015-02-17remove tox-esIgor Ulyanov8-149/+0
2015-02-11layout.conf addedIgor Ulyanov1-0/+1
2015-02-11minIniIgor Ulyanov2-0/+21
[...]
 
Clone
git://anongit.gentoo.org/user/displacer.git
https://anongit.gentoo.org/git/user/displacer.git
http://anongit.gentoo.org/git/user/displacer.git
git+ssh://git@git.gentoo.org/user/displacer.git