summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* net-libs/libmediawiki: Set ECM_TEST=trueAndreas Sturmlechner2022-08-301-0/+1
* net-libs/libsrtp: add 2.4.2Stephan Hartmann2022-08-293-0/+115
* net-libs/libsrtp: drop 2.2.0, EAPI-6--Andreas Sturmlechner2022-08-294-123/+0
* net-libs/libnetfilter_queue: drop 1.0.3, 1.0.4, EAPI-6--Andreas Sturmlechner2022-08-293-70/+0
* net-libs/libnetfilter_conntrack: drop 1.0.8, EAPI-6--Andreas Sturmlechner2022-08-292-44/+0
* net-libs/libnetfilter_conntrack: Stabilize 1.0.9 amd64, #867148Jakov Smolić2022-08-291-1/+1
* net-libs/libmediawiki: drop 5.37.0-r1Andreas Sturmlechner2022-08-294-262/+0
* net-libs/libmediawiki: add 5.38.0, EAPI-8 bumpAndreas Sturmlechner2022-08-292-0/+34
* net-libs/libnetfilter_conntrack: Stabilize 1.0.9 x86, #867148Jakov Smolić2022-08-291-1/+1
* net-libs/srt: Stabilize 1.4.3 x86, #865179Jakov Smolić2022-08-291-1/+1
* net-libs/srt: Stabilize 1.4.3 amd64, #865179Jakov Smolić2022-08-291-1/+1
* net-libs/libnetfilter_conntrack: Stabilize 1.0.9 hppa, #867148Jakov Smolić2022-08-291-1/+1
* net-libs/libnetfilter_conntrack: Stabilize 1.0.9 sparc, #867148Jakov Smolić2022-08-291-1/+1
* net-libs/libnetfilter_conntrack: Stabilize 1.0.9 ppc64, #867148Jakov Smolić2022-08-291-1/+1
* net-libs/libnetfilter_conntrack: Stabilize 1.0.9 ppc, #867148Jakov Smolić2022-08-291-1/+1
* net-libs/libnetfilter_conntrack: Stabilize 1.0.9 arm, #867148Jakov Smolić2022-08-291-1/+1
* net-libs/libnetfilter_conntrack: Stabilize 1.0.9 arm64, #867148Jakov Smolić2022-08-291-1/+1
* net-libs/shairplay: drop 0_pre20170118, 0_pre20180824, EAPI-6--Andreas Sturmlechner2022-08-294-110/+0
* net-libs/srt: Stabilize 1.4.3 ppc64, #865179Arthur Zamarin2022-08-281-1/+1
* net-libs/srt: Stabilize 1.4.3 ppc, #865179Arthur Zamarin2022-08-281-1/+1
* net-libs/srt: Stabilize 1.4.3 arm64, #865179Arthur Zamarin2022-08-281-1/+1
* net-libs/srt: Stabilize 1.4.3 arm, #865179Arthur Zamarin2022-08-281-1/+1
* net-libs/czmq: Keyword 4.2.1 riscv, #867004Jakov Smolić2022-08-281-1/+1
* net-libs/libgssglue: keyword 0.7 for ~loongWANG Xuerui2022-08-281-1/+1
* net-libs/gnutls: Stabilize 3.7.7 hppa, #866235Arthur Zamarin2022-08-271-1/+1
* net-libs/shairplay: Keyword 0_pre20180824-r1 riscv, #866533Yixun Lan2022-08-271-2/+2
* net-libs/libbtbb: remove sourceforge upstream metadataPetr Vaněk2022-08-271-1/+0
* net-libs/libpcap: sync liveSam James2022-08-271-5/+6
* net-libs/libpcap: drop -L/usr/lib from pcap-config outputSam James2022-08-273-0/+246
* net-libs/libssh: add 0.10.0Andreas Sturmlechner2022-08-262-0/+123
* net-libs/libssh: update EAPI 7 -> 8, update DOCSAndreas Sturmlechner2022-08-261-21/+19
* net-libs/webkit-gtk: Version bump to 2.36.7Matt Turner2022-08-262-0/+251
* net-libs/libwebsockets: use <pkg> tags in metadata.xmlPetr Vaněk2022-08-261-3/+3
* net-libs/libcapi: drop 3.0.7-r1Conrad Kostecki2022-08-253-59/+0
* net-libs/libcapi: ppc stable wrt bug #866410Agostino Sarubbo2022-08-251-1/+1
* net-libs/libcapi: amd64 stable wrt bug #866410Agostino Sarubbo2022-08-251-1/+1
* net-libs/libcapi: Stabilize 3.2.3 x86, #866410Sam James2022-08-251-1/+1
* net-libs/ignition-transport: fix $SAlexis Ballier2022-08-241-1/+1
* net-libs/ignition-transport: bump to 8.3.0Alexis Ballier2022-08-242-1/+1
* net-libs/ignition-msgs: fix $SAlexis Ballier2022-08-241-1/+1
* net-libs/ignition-msgs: bump to 5.8.0Alexis Ballier2022-08-242-2/+2
* net-libs/gnutls: arm64 stable wrt bug #866235Agostino Sarubbo2022-08-241-1/+1
* net-libs/gnutls: arm stable wrt bug #866235Agostino Sarubbo2022-08-241-1/+1
* net-libs/gnutls: Stabilize 3.7.7 ppc64, #866235Arthur Zamarin2022-08-241-1/+1
* net-libs/gnutls: Stabilize 3.7.7 sparc, #866235Arthur Zamarin2022-08-241-1/+1
* net-libs/gnutls: Stabilize 3.7.7 ppc, #866235Arthur Zamarin2022-08-241-1/+1
* net-libs/gnutls: Stabilize 3.7.7 x86, #866235Sam James2022-08-241-1/+1
* net-libs/gnutls: Stabilize 3.7.7 amd64, #866235Sam James2022-08-241-1/+1
* net-libs/czmq: Keyword 4.2.1 ppc64, #866185Arthur Zamarin2022-08-231-1/+1
* net-libs/xrootd: fix bug 861452Guilherme Amadio2022-08-232-0/+2